Program partnerski - Zasady i warunki

Umowa dotycząca obsługi programu partnerskiego

Aktualizacja: marzec 2019 r

Niniejsza Umowa Operacyjna Programu Partnerskiego („Umowa Operacyjna”) zawiera warunki, które regulują Twoje uczestnictwo w Programie Afiliacyjnym („Program”). „My”, „nas” lub „nasz” oznacza GoAffPro.com i Witrynę Partnera. „Ty” lub „Twój” oznacza wnioskodawcę. „Witryna” oznacza witrynę internetową. „Witryna partnerska” oznacza partnera w handlu elektronicznym / sprzedaży detalicznej korzystającego z oprogramowania do śledzenia podmiotów stowarzyszonych firmy Goaffpro. „Witryna użytkownika” oznacza dowolną witrynę (witryny), wszelkie aplikacje i aplikacje mobilne (zgodnie z definicją poniżej), które łączy użytkownik ze stroną partnerską. „Opłaty reklamowe” oznaczają prowizje uzyskane za udaną i zweryfikowaną sprzedaż produktu w Witrynie partnerskiej przez klienta korzystającego z linku polecającego.

OZNACZAJĄC POLE OŚWIADCZAJĄCE, ŻE ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY OPERACYJNEJ LUB KONTYNUUJĄC UCZESTNICTWO W PROGRAMIE PO ZAMIESZCZENIU POWIADOMIENIA O ZMIANIE, ZMIENIONEJ UMOWY OPERACYJNEJ LUB POPRAWIONEJ DOKUMENTACJI OPERACYJNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ UŻYTKOWNIKA ) ZGADZAM SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ UMOWY OPERACYJNEJ; (B) POTWIERDZAJĄ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE NIEZALEŻNIE OCENIŁEŚ POŻĄDANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I NIE OPIERAJĄ SIĘ NA ŻADNYCH OŚWIADCZENIACH, GWARANCJACH ANI OŚWIADCZENIACH INNYCH NIŻ WYRAŹNIE WYRAŹNIE WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE OPERACYJNEJ; ORAZ (C) NINIEJSZYM OŚWIADCZAJĄ I ZAPEWNIAJĄ, ŻE UŻYTKOWNIK JEST ZGODNY Z PRAWEM W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW (Np. NIE JESTEŚ NIELETNIM) ORAZ ŻE JESTEŚ I BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEJ UMOWY OPERACYJNEJ. PONADTO, JEŚLI NINIEJSZA UMOWA OPERACYJNA JEST ZAWARTA PRZEZ SPÓŁKĘ LUB INNY PODMIOT PRAWNY, TO OSOBA POTWIERDZAJĄCA NINIEJSZĄ UMOWĘ OPERACYJNĄ W IMIENIU TEJ SPÓŁKI LUB PODMIOTU OŚWIADCZA I GWARANTUJE, ŻE JEST UPOWAŻNIONA DO PRAWA FIRMA LUB PODMIOT NINIEJSZEJ UMOWY OPERACYJNEJ.

1. Opis programu

Celem Programu jest umożliwienie użytkownikowi reklamowania Produktów w witrynie oraz uzyskiwania opłat reklamowych LUB prowizji za kwalifikujące się zakupy (zdefiniowane w sekcji 7) dokonywane przez użytkowników końcowych. „Produkt” to każdy przedmiot sprzedawany w witrynie Partnera, inny niż jakiekolwiek produkty, które są tutaj wyraźnie zdefiniowane jako produkty wykluczone (łącznie „Produkty objęte wyłączeniem”). Produkt może również obejmować pewne usługi, jeśli takie istnieją, wyraźnie ujęte w harmonogramie prowizji w programie partnerskim. Aby ułatwić reklamowanie Produktów, możemy udostępniać Państwu dane, obrazy, tekst, formaty linków, widżety, linki i inne narzędzia do łączenia, a także inne informacje związane z Programem („Treść”). Treść w szczególności wyklucza jakiekolwiek dane, obrazy, tekst lub inne informacje lub treści związane z produktami oferowanymi w jakiejkolwiek witrynie innej niż Witryna partnerska.

2. Rejestracja

Aby rozpocząć proces rejestracji, należy przesłać kompletne i dokładne zgłoszenie do programu. Musisz zidentyfikować swoją witrynę w aplikacji. Ocenimy Twoje zgłoszenie i powiadomimy Cię o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Możemy odrzucić Twoje zgłoszenie według własnego uznania, w tym jeśli uznamy, że Twoja witryna jest nieodpowiednia. Do nieodpowiednich witryn należą takie, które:

(a) promować lub zawierać materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym;

(b) promują przemoc lub zawierają materiały przedstawiające przemoc;

(c) promować lub zawierać zniesławiające lub zniesławiające materiały;

(d) promować dyskryminacji lub stosować praktyk dyskryminacyjnych ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

(e) promować lub podejmować nielegalnych działań;

(f) zawierać jakiegokolwiek znaku towarowego firmy GoAffPro, jej witryn partnerskich lub podmiotów stowarzyszonych, wariantu lub błędnej pisowni znaku towarowego firmy GoAffPro, jej witryn partnerskich lub podmiotów stowarzyszonych w dowolnej nazwie domeny, nazwie subdomeny lub w dowolnej nazwie użytkownika, nazwie grupy, lub inny identyfikator w dowolnym serwisie społecznościowym; lub

(g) w inny sposób naruszać prawa własności intelektualnej.

Jeśli odrzucimy Twoje zgłoszenie, możesz w dowolnym momencie ponownie złożyć wniosek. Jeśli jednak przyjmiemy Twoje zgłoszenie, a później ustalimy, że Twoja witryna jest nieodpowiednia, możemy w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejszą Umowę operacyjną według własnego uznania.

Zapewnisz, że informacje zawarte w Twojej aplikacji do Programu i w inny sposób powiązane z Twoim kontem, w tym adres e-mail i inne dane kontaktowe oraz identyfikacja Twojej witryny, są zawsze kompletne, dokładne i aktualne. Możemy wysyłać powiadomienia (jeśli istnieją), zatwierdzenia (jeśli istnieją) i inne komunikaty związane z Programem i niniejszą Umową operacyjną na adres e-mail aktualnie powiązany z kontem w programie. Uznaje się, że otrzymałeś wszystkie powiadomienia, zatwierdzenia i inne komunikaty wysłane na ten adres e-mail, nawet jeśli adres e-mail powiązany z Twoim kontem nie jest już aktualny.

3. Linki w Twojej witrynie

Po otrzymaniu powiadomienia, że ​​zostałeś przyjęty do Programu, możesz wyświetlać Specjalne Łącza w swojej witrynie. „Linki specjalne” to linki do witryny partnerskiej, które umieszczasz w swojej witrynie zgodnie z niniejszą Umową operacyjną, które prawidłowo wykorzystują specjalne „oznaczone” formaty linków, które udostępniamy, i które są zgodne z wymaganiami dotyczącymi łączenia w programach partnerskich. Linki specjalne umożliwiają dokładne śledzenie , raportowanie i naliczanie opłat za reklamy.

Możesz zarabiać na reklamach tylko zgodnie z opisem w punkcie 7 i tylko w odniesieniu do aktywności w witrynie partnerskiej, która ma miejsce bezpośrednio za pośrednictwem specjalnych łączy. Nie będziemy zobowiązani do uiszczania opłat za reklamy, jeśli nie sformatujesz prawidłowo linków w swojej witrynie do Witryny partnerskiej jako łącza specjalne, w tym w zakresie, w jakim takie niepowodzenie może skutkować obniżeniem kwot opłat reklamowych, które w przeciwnym razie zostałyby uiszczone do Ciebie na podstawie niniejszej Umowy Operacyjnej.

Jeśli chcesz dołączyć specjalne linki do aplikacji zaprojektowanej i przeznaczonej do użytku na telefonach komórkowych, tabletach lub innych urządzeniach przenośnych („aplikacja mobilna”), musisz podać nazwę aplikacji mobilnej i łącze do aplikacji mobilnej w zgłoszenie do Programu. Odpowiedniość i inne wymagania zawarte w niniejszej Sekcji 3 i Zasadach dotyczących aplikacji mobilnych będą miały zastosowanie do aplikacji mobilnych. Ocenimy Twoje zgłoszenie i powiadomimy Cię o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Zaakceptowana aplikacja mobilna będzie dla celów niniejszej Umowy „Zatwierdzoną aplikacją mobilną”.

Specjalne linki wyświetlane w Zatwierdzonych aplikacjach mobilnych mogą być obsługiwane przez Affiliate API lub Partner API („Affiliate API”) lub przez Product Advertising API, w tym wszelkie specjalne linki wyświetlane w zintegrowanej przeglądarce internetowej i muszą używać identyfikatora partnera, który przypisaliśmy do Ciebie wyraźnie dla zatwierdzonych aplikacji mobilnych.

4. Wymagania programu

Uczestnicząc w Programie, zgadzasz się, że będziesz przestrzegać wymagań dotyczących uczestnictwa w programie partnerskim oraz wszystkich stron, harmonogramów, zasad, wytycznych oraz innych dokumentów i materiałów, do których odwołuje się niniejsza Umowa operacyjna (łącznie zwanych „Dokumentacją operacyjną”).

Przekażesz nam wszelkie informacje, o które poprosimy, w celu sprawdzenia zgodności z niniejszą Umową operacyjną lub jakąkolwiek Dokumentacją operacyjną. Jeśli stwierdzimy, że nie spełniłeś żadnych wymagań lub ograniczeń opisanych na stronie Wymagania dotyczące uczestnictwa w programie dla partnerów lub jakiejkolwiek innej Dokumentacji operacyjnej lub że w inny sposób naruszyłeś niniejszą Umowę operacyjną, możemy (oprócz wszelkich innych dostępnych nam praw lub środków zaradczych) ): (a) wstrzymać wszelkie opłaty reklamowe należne użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy operacyjnej; (b) zamknąć wszelkie inne konta, które możesz mieć lub możesz otworzyć w przyszłości, bez uiszczania jakichkolwiek opłat reklamowych; (c) wypowiedzieć niniejszą Umowę eksploatacyjną; lub (d) podejmiesz wszystkie powyższe działania. Ponadto wyrażasz na to zgodę:

 • wysyłanie od czasu do czasu wiadomości e-mail związanych z Programem;
 • monitorowanie, rejestrowanie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji o Twojej witrynie i odwiedzających Twoją witrynę, które uzyskujemy w związku z wyświetlaniem przez Ciebie linków specjalnych (np. że dany klient kliknął link specjalny w Twojej witrynie przed zakupem produktu u Partnera) Witryna) zgodnie z Informacją o ochronie prywatności;
 • monitorowanie, przeszukiwanie i inne badanie witryny w celu sprawdzenia zgodności z niniejszą Umową operacyjną i Dokumentacją operacyjną.

5. Odpowiedzialność za Twoją witrynę

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoją witrynę, w tym za jej rozwój, obsługę i konserwację oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się na niej lub w niej. Na przykład będziesz wyłącznie odpowiedzialny za:

 • techniczne działanie Twojej witryny i całego związanego z nią sprzętu;
 • wyświetlanie specjalnych linków i treści w Twojej witrynie zgodnie z niniejszą Umową operacyjną i Dokumentacją operacyjną oraz wszelkimi umowami między Tobą a jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem (w tym wszelkie ograniczenia lub wymagania nałożone na Ciebie przez jakąkolwiek osobę lub podmiot obsługujący Twoją witrynę);
 • tworzenie i publikowanie oraz zapewnianie dokładności, kompletności i stosowności materiałów zamieszczonych w Twojej witrynie (w tym wszystkich opisów Produktów i innych materiałów związanych z Produktem oraz wszelkich informacji, które umieszczasz w linkach specjalnych lub które z nimi kojarzysz);
 • korzystanie z Treści, Twojej witryny i materiałów na lub w Twojej witrynie w sposób, który nie narusza, nie narusza ani nie sprzeniewierza żadnych naszych praw ani praw jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu (w tym prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność, reklama lub inne własność intelektualna lub prawa własności);
 • używanie Treści, Twojej witryny i materiałów na lub w Twojej witrynie w sposób, który nie jest szkodliwy, napastliwy, bluźnierczy, zniesławiający, obsceniczny, pornograficzny, pedofilski, zniesławiający lub w jakikolwiek inny sposób;
 • ujawnianie na swojej stronie dokładnie i odpowiednio, za pośrednictwem polityki prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób gromadzisz, wykorzystujesz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym my i inni reklamodawcy) mogą udostępniać treści i reklamy, zbieranie informacji bezpośrednio od odwiedzających oraz umieszczanie lub rozpoznawanie plików cookie w przeglądarkach odwiedzających; i
 • jakiekolwiek wykorzystanie Treści i Znaków GoAffPro, niezależnie od tego, czy jest to dozwolone na mocy niniejszej Umowy Operacyjnej.

Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te sprawy ani za jakiekolwiek roszczenia użytkowników końcowych związane z tymi sprawami, a Ty zgadzasz się bronić, zabezpieczać i zatrzymywać nas, naszych podmiotów stowarzyszonych i licencjodawców, a także naszych i ich odpowiednich pracowników, kierowników, dyrektorów, i przedstawicieli, bez szkody wobec wszelkich roszczeń, szkód, strat, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym honorariów prawników) związanych z (a) Twoją witryną lub wszelkimi materiałami, które pojawiają się w Twojej witrynie, w tym kombinacją Twojej witryny lub tych materiały z innymi zastosowaniami, zawartością lub procesami; (b) użytkowania, rozwoju, projektowania, wytwarzania, produkcji, reklamy, promocji lub marketingu Twojej witryny lub wszelkich materiałów, które pojawiają się na lub w Twojej witrynie, a także wszelkie inne kwestie opisane w tej sekcji 5; (c) korzystanie przez użytkownika z jakichkolwiek Treści, niezależnie od tego, czy takie wykorzystanie jest dozwolone na mocy niniejszej Umowy operacyjnej, jakiejkolwiek Dokumentacji operacyjnej lub obowiązującego prawa, czy też nie narusza ich; (d) naruszenie przez użytkownika któregokolwiek warunku lub warunku niniejszej Umowy eksploatacyjnej lub jakiejkolwiek Dokumentacji operacyjnej; lub (e) zaniedbania lub umyślne działanie Twoje lub Twoich pracowników.

6. Przetwarzanie zamówienia

Będziemy przetwarzać zamówienia na produkty złożone przez klientów, którzy korzystają ze specjalnych linków z Twojej witryny do witryny partnerskiej. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówień, które nie spełniają żadnych wymagań w Witrynie partnerskiej, ponieważ mogą one być okresowo aktualizowane. Będziemy śledzić kwalifikujące się zakupy (zdefiniowane w sekcji 7) w celu raportowania i naliczania opłat reklamowych oraz udostępnimy Ci raporty podsumowujące te kwalifikujące się zakupy.

7. Opłaty reklamowe

Zapłacimy Ci opłaty za reklamy związane z kwalifikującymi się zakupami zgodnie z sekcją 8 i harmonogramem prowizji w programie partnerskim. W przypadku dokonania jakiejkolwiek nadpłaty z jakiegokolwiek powodu, zastrzegamy sobie prawo do jej skorygowania lub potrącenia z ewentualnymi kolejnymi opłatami reklamowymi płatnymi na podstawie niniejszej Umowy operacyjnej. Z zastrzeżeniem wyjątków przedstawionych poniżej, „Kwalifikujący się zakup” ma miejsce, gdy (a) klient kliknie Specjalne łącze w Twojej witrynie do Witryny partnerskiej; (b) podczas jednej Sesji klient dodaje Produkt do swojego koszyka i składa zamówienie na ten Produkt nie później niż 89 dni po pierwszym kliknięciu przez klienta; lub (c) Produkt zostanie wysłany do klienta i opłacony przez niego.

„Sesja” rozpoczyna się, gdy klient kliknie link specjalny w Twojej witrynie do Witryny partnerskiej i kończy się po pierwszym z następujących zdarzeń: (x) upływają 24 godziny od tego kliknięcia; (y) klient złoży zamówienie na Produkt; lub (z) klient korzysta z łącza specjalnego do witryny partnerskiej, które nie jest łączem specjalnym użytkownika.

Kwalifikujące się zakupy nie obejmują, a my nie będziemy płacić opłat reklamowych za żadne z poniższych:

 • jakikolwiek Produkt, który po wygaśnięciu odpowiedniej Sesji jest dodawany do koszyka klienta lub jest przesyłany strumieniowo lub pobierany przez klienta, nawet jeśli klient wcześniej skorzystał ze specjalnego łącza z Twojej witryny do Witryny partnerskiej;
 • każdy zakup Produktu, który nie jest prawidłowo śledzony lub zgłaszany, ponieważ łącza z Twojej witryny do Witryny partnerskiej są nieprawidłowo sformatowane;
 • jakikolwiek Produkt zakupiony za pośrednictwem Specjalnego Łącza przez Ciebie lub w Twoim imieniu, w tym Produkty, które kupujesz za pośrednictwem Specjalnych Linków dla siebie, przyjaciół, krewnych lub współpracowników (np. zamówienia osobiste, zamówienia na własny użytek oraz zamówienia złożone przez Ciebie na rzecz lub na w imieniu jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu);
 • jakikolwiek Produkt zakupiony w celu odsprzedaży lub jakiegokolwiek użytku komercyjnego;
 • jakikolwiek Produkt zakupiony po wygaśnięciu niniejszej Umowy eksploatacyjnej;
 • każde zamówienie Produktu, w przypadku którego rozpoczęto anulowanie, zwrot lub zwrot pieniędzy; i
 • jakikolwiek Produkt zakupiony przez klienta, który jest odsyłany do Witryny Partnera za pośrednictwem jednego z poniższych:
 • zabronione płatne miejsce docelowe wyszukiwania; lub
 • łącze do witryny partnerskiej, w tym łącze przekierowujące, które jest generowane lub wyświetlane w wyszukiwarce w odpowiedzi na ogólne zapytanie wyszukiwania w Internecie lub słowo kluczowe (tj. w bezpłatnych, bezpłatnych, bezpłatnych lub bezpłatnych wynikach wyszukiwania), niezależnie od tego, czy te linki pojawiają się po przesłaniu danych do tej witryny lub w inny sposób.
 • każdy kwalifikujący się zakup, w ramach którego zaoferowałeś jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi wynagrodzenie lub zachętę (w tym wszelkie pieniądze, rabaty, zniżki, punkty, darowizny na cele charytatywne lub inne organizacje lub inne korzyści) za korzystanie ze specjalnych linków (np. poprzez wdrażanie jakichkolwiek „nagród”) lub program lojalnościowy, który zachęca osoby lub podmioty do odwiedzania Witryny partnerskiej za pośrednictwem specjalnych łączy).
 • jakikolwiek Produkt zakupiony za pośrednictwem specjalnego łącza w aplikacji mobilnej, który nie był zatwierdzoną aplikacją mobilną lub w którym specjalny link w zatwierdzonej aplikacji mobilnej nie był obsługiwany przez interfejs API AMA, interfejs API reklam produktów ani inne narzędzia do łączenia, które udostępniamy użytkownikowi.
 • każdy kwalifikujący się zakup, który ma miejsce w Indiach, za pomocą urządzenia mobilnego lub tabletu, w którym:
 • aplikacja mobilna Witryny partnerskiej jest wstępnie ładowana przez producenta oryginalnego sprzętu („OEM”) na urządzenie lub tablet; lub
 • aplikacja mobilna Witryny partnerskiej jest instalowana za pośrednictwem wersji konserwacyjnej lub aktualizacji oprogramowania układowego lub powiadomień opartych na oprogramowaniu układowym wysyłanych przez producenta OEM lub partnera ds. powiadomień; lub
 • aplikacja mobilna Serwisu Partnerskiego jest instalowana ze źródła innego niż sklep Google Play lub iOS App Store

„Zabronione płatne miejsce wyszukiwania” oznacza reklamę zakupioną przez użytkownika w drodze licytowania słów kluczowych, wyszukiwanych haseł lub innych identyfikatorów (w tym zastrzeżonych warunków) lub innego udziału w aukcjach słów kluczowych. „Zastrzeżony termin” oznacza słowa kluczowe, wyszukiwane hasła lub inne identyfikatory zawierające słowo „goaffpro” lub jakikolwiek inny znak towarowy firmy GoAffPro lub jej podmiotów stowarzyszonych, a także odmiany lub błędy w pisowni któregokolwiek z tych słów (np. „Goaffpor”). „Łącze przekierowujące” oznacza łącze, które kieruje użytkowników pośrednio do Witryny partnerskiej za pośrednictwem witryny pośredniej lub strony internetowej i nie wymaga od użytkownika kliknięcia łącza lub podjęcia innych działań potwierdzających na tej pośredniej witrynie lub stronie internetowej. „Wyszukiwarka” oznacza Google, Yahoo, Bing lub jakąkolwiek inną wyszukiwarkę, portal, sponsorowaną usługę reklamową lub inną usługę wyszukiwania lub polecania, lub dowolną witrynę należącą do którejkolwiek z ich odpowiednich sieci.

8. Opłata za reklamę

Będziemy płacić miesięczne opłaty reklamowe za Kwalifikujące się zakupy wysłane, przesłane strumieniowo lub pobrane (w stosownych przypadkach) w danym miesiącu, z zastrzeżeniem wszelkich stosownych potrąceń lub potrąceń opisanych poniżej. Zapłacimy Ci w przybliżeniu 60 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, ale możemy naliczać i wstrzymywać opłaty reklamowe do momentu, gdy całkowita kwota należna Ci wyniesie co najmniej 1000 INR w przypadku przelewów NEFT.

Opłata reklamowa należna użytkownikowi obejmuje wszystkie podatki, w tym należny podatek od usług lub podatek od towarów i usług, lub inne podatki lub opłaty, które mogą być wymagane w związku z takimi usługami, za które wystawi Pan ważną fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami. ) i przepisów oraz zgłosić to w deklaracjach w wyznaczonym terminie, aby Witryna Partnerska mogła skorzystać z ulgi podatkowej zapłaconych podatków. Zobowiązujesz się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów tego prawa, w tym między innymi:

 • terminowe wystawianie faktur zgodnych z GST;
 • udostępnianie faktur Witrynie partnerskiej;
 • okresowe zdeponowanie obowiązujących podatków; i
 • prawidłowe zgłaszanie ich rządowi zgodnie z przepisami podatkowymi.

Jeśli w dowolnym momencie odmówiono uznania podatków lub wystąpiono o zapłatę podatków ze strony partnera lub GoAffPro, między innymi z powodu wystawienia brakującej faktury, zalegania z podatkami, niewłaściwego raportowania w złożonych deklaracjach lub braku zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami przez użytkownika, zwalniasz Witrynę partnerską i GoAffPro przed wszelkimi odrzuconymi kredytami lub odzyskanymi podatkami, a także wszelkimi odsetkami i karami nałożonymi na Witrynę partnerską i GoAffPro. Jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy podatkowe w Indiach, możemy odliczyć lub potrącać podatki, opłaty lub inne podobne kwoty z należnych użytkownikowi opłat reklamowych. Jeśli jesteś mieszkańcem Indii, należne Ci opłaty reklamowe będą podlegać potrąceniu podatku dochodowego według stawki określonej przez obowiązujące prawo. Jeśli nie jesteś mieszkańcem Indii lub nie podałeś nam swojego numeru PAN (Stały numer konta), stawka potrącenia podatku będzie się różnić. Ponadto, jeśli nie jesteś rezydentem, zgadzasz się dostarczyć niezbędną dokumentację, która może być wymagana, aby Witryna partnerska i GoAffPro mogły spełnić wszelkie sprawozdania lub zobowiązania dotyczące opłaty reklamowej należnej użytkownikowi. W przypadku potrącenia lub potrącenia podatku u źródła z należnych Państwu opłat reklamowych, wystawimy Państwu odpowiednie zaświadczenie o podatku u źródła, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, potwierdzające zdeponowanie podatków w odpowiednich organach regulacyjnych (w przypadku nierezydentów jest to uzależnione od: udostępniono odpowiednie dokumenty). Jeśli dostarczysz nam zaświadczenie o zerowym lub obniżonym podatku u źródła, zastosujemy taką zerową lub obniżoną stawkę podatku jako obowiązującą stawkę podatku u źródła od opłat reklamowych należnych Tobie. Niniejszym zgadzasz się, że nie będziesz dochodzić żadnych roszczeń wobec P lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych i niniejszym zrzekasz się wszystkich takich roszczeń, jakie możesz mieć teraz lub w przyszłości, w odniesieniu do jakichkolwiek podatków Witryny partnerskiej i depozytów GoAffPro w odpowiednim urzędzie skarbowym zgodnie z niniejszą umowę eksploatacyjną.

9. Zasady i ceny

Klienci, którzy kupują produkty za pośrednictwem tego Programu, są klientami Witryny partnerskiej w odniesieniu do wszystkich działań, które podejmują w związku z Witryną partnerską. W związku z tym, między Tobą a nami, wszystkie ceny, warunki sprzedaży, zasady, zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów określone w Witrynie partnerskiej będą miały zastosowanie do tych klientów i to samo może ulec zmianie. kiedykolwiek.

10. Identyfikacja siebie jako współpracownika

Użytkownik nie będzie wydawał żadnych informacji prasowych ani w inny sposób komunikował się publicznie w związku z niniejszą Umową operacyjną, korzystaniem z Treści lub udziałem w Programie. Nie będziesz fałszywie przedstawiać ani upiększać relacji między nami a Tobą (w tym wyrażając lub sugerując, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub wspieramy jakąkolwiek działalność charytatywną lub inną sprawę), ani nie wyrażać ani nie sugerować żadnego związku lub powiązania między nami a Tobą lub jakimkolwiek innym inna osoba lub podmiot, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie operacyjnej. Musisz jednak wyraźnie zaznaczyć w swojej witrynie, co następuje: „[Wstaw swoje imię i nazwisko] jest uczestnikiem programu partnerskiego GoAffPro, partnerskiego programu reklamowego, którego celem jest zapewnienie stronom środków do zarabiania opłat reklamowych poprzez reklamy i linki do partnera teren"

11. Ograniczona licencja

 1. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy operacyjnej i wyłącznie w ograniczonym celu reklamowania Produktów w Witrynie partnerskiej i kierowania do niej użytkowników końcowych w związku z Programem, niniejszym przyznajemy Państwu ograniczoną, odwołalną, nieprzenoszalną, niepodlegającą sublicencjonowaniu , niewyłączna, wolna od tantiem licencja na (a) kopiowanie i wyświetlanie Treści wyłącznie w Twojej witrynie; oraz (b) używać tylko tych z naszych znaków towarowych i logo, które możemy udostępnić Ci jako część Treści (te znaki towarowe i logo, łącznie „Znaki GoAffPro”) wyłącznie w Twojej witrynie i zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi znaków towarowych programu partnerskiego.
 2. Wszystkie licencje określone w tej sekcji 11 natychmiast i automatycznie wygasną, jeśli w dowolnym momencie nie wywiążesz się na czas z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy operacyjnej lub jakiejkolwiek Dokumentacji operacyjnej lub w inny sposób po rozwiązaniu niniejszej Umowy operacyjnej. Ponadto możemy wypowiedzieć licencję określoną w niniejszym punkcie 11 w całości lub w części za pisemnym powiadomieniem. Niezwłocznie usuniesz ze swojej witryny i usuniesz lub w inny sposób zniszczysz całą Treść i Znaki GoAffPro, w odniesieniu do których licencja określona w niniejszej Sekcji 11 została rozwiązana lub o co możemy od czasu do czasu zażądać.
 3. Licencja IP programu stowarzyszonego („Licencja”)
  1. Akceptując Umowę operacyjną lub uzyskując dostęp lub korzystając z Treści reklamowej produktu (zgodnie z definicją poniżej), w tym zastrzeżonych interfejsów programistycznych aplikacji i innych narzędzi (łącznie zwanych „PA API”), które umożliwiają użytkownikowi dostęp do określonych typów danych i korzystanie z nich , obrazy, tekst i inne informacje oraz treści związane z Produktami („Treść reklamowa produktu”), które możemy Ci udostępniać, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Licencją.
  2. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Licencji i wyłącznie w ograniczonym celu uczestnictwa w Programie dla Współpracowników w ścisłej zgodności z Umową operacyjną (w tym niniejszą Licencją i pozostałą Dokumentacją operacyjną), niniejszym przyznajemy Ci ograniczoną, odwołalną, nieprzenoszalną, niewyłączna, wolna od tantiem licencja nie podlegająca sublicencjonowaniu do: (a) kopiowania i wyświetlania Treści reklamowej produktu wyłącznie w Witrynie; (b) używać tylko tych Znaków GoAffPro, które udostępniamy Ci jako część Treści reklamowej Produktu, wyłącznie w Twojej Witrynie i zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi znaków towarowych programu dla partnerów, chyba że niniejsza Umowa operacyjna stanowi inaczej, oraz (c) uzyskiwać dostęp do API PA, źródła danych i Treści reklamowej produktów i korzystać z nich wyłącznie zgodnie ze Specyfikacjami i niniejszą Licencją.

12. Zastrzeżenie praw; Zgłoszenia

Poza ograniczonymi licencjami wyraźnie określonymi w punkcie 11, zastrzegamy sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym wszelką własność intelektualną i prawa własności) w i do, a ty nie robisz, na mocy niniejszej Umowy operacyjnej lub niniejszej Licencji w inny sposób, nabywać jakichkolwiek udziałów lub praw własności do Programu, Łącza Specjalnego, formatów linków, Treści, API PA, Źródeł danych, Treści reklamowych produktów, jakiejkolwiek nazwy domeny należącej do nas lub przez nas obsługiwanej, informacji i materiałów w dowolnej Witrynie Partnera lub Współpracowników Witryna, znaki towarowe i logo nasze i naszych podmiotów stowarzyszonych (w tym znaki GoAffPro) oraz wszelka inna własność intelektualna i technologie, które udostępniamy lub używamy w związku z Programem (w tym wszelkie interfejsy aplikacji, zestawy programistyczne, biblioteki, przykładowy kod, i powiązane materiały).

Jeśli przekażesz nam lub dowolnemu z naszych podmiotów stowarzyszonych sugestie, recenzje, modyfikacje, dane, obrazy, tekst lub inne informacje lub treści dotyczące produktu lub w związku z niniejszą Umową operacyjną, wszelkie Treści lub udział w Programie, lub jeśli w jakikolwiek sposób modyfikujesz dowolną Treść (łącznie „Twoje zgłoszenie”), niniejszym nieodwołalnie przypisujesz nam wszelkie prawa, tytuły i interesy związane z Twoim Zgłoszeniem i udzielasz nam (nawet jeśli oznaczyłeś Twoje Zgłoszenie jako poufne) wieczyste, opłacone, wolne od opłat licencyjnych, niewyłączne, ogólnoświatowe, nieodwołalne, swobodnie przenoszone prawo i licencja na (a) używanie, reprodukcję, wykonywanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie Przesłanych materiałów w jakikolwiek sposób; (b) dostosowywać, modyfikować, ponownie formatować i tworzyć prace pochodne od Przedłożenia w dowolnym celu; (c) wykorzystywać i publikować swoje imię i nazwisko w formie kredytu w połączeniu z Twoim Zgłoszeniem (nie będziemy jednak mieć takiego obowiązku); oraz (d) udziela podlicencji na powyższe prawa jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi. Dodatkowo, niniejszym gwarantujesz, że: (y) Twoje zgłoszenie jest Twoją oryginalną pracą lub otrzymałeś je w sposób zgodny z prawem; oraz (z) korzystanie przez nas i naszych podlicencjobiorców z praw wynikających z powyższej licencji nie narusza praw żadnej osoby ani podmiotu, w tym praw autorskich. Zgadzasz się udzielić nam takiej pomocy, jakiej możemy wymagać w celu udokumentowania, udoskonalenia lub utrzymania naszych praw do i do Twojego Przedłożenia.

13. Zgodność z prawem

W związku z uczestnictwem w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa Polskiego, w tym między innymi rozporządzeń, zasad, przepisów, nakazów, licencji, zezwoleń, wyroków, decyzji i innych wymagań wszelkich organów rządowych, które mają nad Tobą jurysdykcję.

14. Okres obowiązywania i rozwiązanie

Okres obowiązywania niniejszej Umowy Operacyjnej rozpocznie się po zaakceptowaniu przez nas wniosku do Programu i zakończy się po jej wypowiedzeniu przez Ciebie lub przez nas. Zarówno Ty, jak i my możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę operacyjną w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Operacyjnej wszelkie posiadane przez Ciebie licencje dotyczące Treści automatycznie wygasną, a Ty natychmiast zaprzestaniesz korzystania z Treści i Znaków GoAffPro oraz niezwłocznie usuniesz ze swojej witryny i usuniesz lub w inny sposób zniszczysz wszystkie linki do Witryny Partnera, wszystkie Znaki GoAffPro, wszelkie inne Treści i wszelkie inne materiały dostarczone lub udostępnione przez nas lub w naszym imieniu na mocy niniejszej Umowy Operacyjnej lub w inny sposób w związku z Programem. Możemy wstrzymać naliczone niezapłacone opłaty reklamowe przez rozsądny okres po rozwiązaniu umowy, aby upewnić się, że została zapłacona odpowiednia kwota (np. W celu uwzględnienia wszelkich anulowań lub zwrotów). Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy eksploatacyjnej wszystkie prawa i obowiązki stron wygasają, z wyjątkiem praw i obowiązków stron określonych w punktach 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, oraz 20, wraz z wszelkimi narosłymi, ale niezapłaconymi zobowiązaniami płatniczymi nas na mocy niniejszej Umowy operacyjnej, pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy operacyjnej. Żadne wypowiedzenie niniejszej Umowy eksploatacyjnej nie zwalnia żadnej ze stron z jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie lub odpowiedzialność wynikającą z niniejszej Umowy eksploatacyjnej przed jej wypowiedzeniem.

15. Modyfikacja

Możemy modyfikować dowolne warunki zawarte w niniejszej Umowie operacyjnej (i dowolnej Dokumentacji operacyjnej) w dowolnym czasie i według naszego wyłącznego uznania, publikując zawiadomienie o zmianie, poprawioną umowę lub poprawioną dokumentację operacyjną w Witrynie partnerskiej lub wysyłając powiadomienie o taka modyfikacja przesłana do Ciebie pocztą elektroniczną na adres e-mail, który był wówczas powiązany z Twoim kontem Współpracowników (każda taka zmiana przesłana e-mailem wejdzie w życie w dniu określonym w takiej wiadomości e-mail i w żadnym wypadku nie będzie krótsza niż dwa dni robocze od daty wysłania wiadomości e-mail jest wysłany). Modyfikacje mogą obejmować na przykład zmiany w harmonogramie opłat reklamowych w programie dla partnerów, wymaganiach dotyczących uczestnictwa w programie dla partnerów, procedur płatności i innych wymaganiach dotyczących programu. JEŚLI JAKIEKOLWIEK MODYFIKACJA JEST NIEAKCEPTOWANA, JEDYNYM ŚRODKIEM ODPOWIEDZIALNYM JEST ROZWIĄZANIE UMOWY OPERACYJNEJ. CIĄGŁE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE PO DACIE WEJŚCIA W ŻYCIE JAKICHKOLWIEK MODYFIKACJI (Np., DATA WYSŁANIA POWIADOMIENIA O ZMIANIE, ZWERYFIKOWANA UMOWA OPERACYJNA LUB ZWERYFIKOWANA DOKUMENTACJA OPERACYJNA NA STRONIE PARTNERA LUB DATA PODANA W KAŻDEJ MODYFIKACJI W E-MAILU STANOWI TWOJĄ WIĄŻĄCĄ AKCEPTACJĘ ZMIANY.

16. Relacje stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami i żadne postanowienie niniejszej Umowy Operacyjnej ani Dokumentacji Operacyjnej nie stworzy partnerstwa, spółki joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między Tobą a nami lub naszymi odpowiednimi podmiotami stowarzyszonymi. Nie masz uprawnień do składania ani akceptowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w imieniu naszym lub naszych podmiotów stowarzyszonych. Nie będziesz składać żadnych oświadczeń, ani na swojej stronie, ani w inny sposób, które byłyby sprzeczne lub mogą być sprzeczne z czymkolwiek w tej sekcji. Jeśli upoważniasz, pomagasz, zachęcasz lub ułatwiasz innej osobie lub podmiotowi podjęcie jakichkolwiek działań związanych z przedmiotem niniejszej Umowy Operacyjnej, zostanie uznane, że sam podjąłeś takie działanie.

17. Ograniczenie odpowiedzialności

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE (W TYM UTRATĘ DOCHODÓW, ZYSKÓW, WARTOŚCI, UŻYTKOWANIA LUB DANYCH) WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY OPERACYJNEJ, PROGRAMU, DOKUMENTACJI PARTNERSKIEJ OPERACYJNEJ, , WITRYNA GOAFFPRO LUB OFERTY USŁUG (ZDEFINIOWANE PONIŻEJ), NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TYCH SZKÓD. PONADTO NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY OPERACYJNEJ, PROGRAMU, STRONY PARTNERSKIEJ, STRONY GOAFFPRO I OFERTY USŁUG NIE PRZEKROCZY CAŁKOWITYCH OPŁAT ZA REKLAMĘ WPŁACONYCH LUB WNIESIONYCH UŻYTKOWNIKA W CIĄGU DWÓCH MIESIĘCY. DATA, W KTÓRYM WYDARZENIE STAŁO SIĘ NAJNOWSZE ROSZCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI.

18. Zastrzeżenia

PROGRAM, WITRYNA GOAFFPRO, STRONA PARTNERSKA, WSZELKIE PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE NA STRONIE PARTNERSKIEJ, WSZELKIE SPECJALNE LINKI, FORMATY LINKÓW, DOKUMENTACJA OPERACYJNA, TREŚĆ, NAZWA DOMENY GOAFFPRO.COM ORAZ ZNAKI TOWAROWE NASZYCH PARTNERÓW ) ORAZ WSZYSTKIE TECHNOLOGIE, OPROGRAMOWANIE, FUNKCJE, MATERIAŁY, DANE, OBRAZY, TEKST I INNE INFORMACJE I TREŚCI DOSTARCZANE LUB UŻYWANE W IMIENIU NAS LUB NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH LUB LICENCJODAWCÓW W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM (ZBIORCZE „OFERTY USŁUG”) SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”. ANI ŻADEN Z NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ANI LICENCJODAWCÓW NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH ANI W INNY SPOSÓB W ODNIESIENIU DO OFERTY USŁUG. Z WYJĄTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGO PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MY I NASZE PODMIOTY POWIĄZANE I LICENCJODAWCY WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO OFERTY USŁUG, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I ZADOWOLENIA WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PROCEDURY OBSŁUGI, WYDAJNOŚCI LUB WYKORZYSTANIA HANDLU. MOŻEMY ZAPRZESTAĆ JAKIEKOLWIEK OFERTY USŁUG LUB MOŻEMY ZMIENIĆ CHARAKTER, CECHY, FUNKCJE, ZAKRES LUB DZIAŁANIE JAKIEJKOLWIEK OFERTY USŁUG, W DOWOLNYM CZASIE I OD CZASU W NASZYM WYŁĄCZNYM DYSKRECJI. ANI ŻADEN Z NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ANI LICENCJODAWCÓW NIE GWARANTUJEMY, ŻE OFERTA USŁUG BĘDZIE W CIĄGU ŚWIADCZONA, BĘDZIE DZIAŁAŁA W OPISANY, SPÓJNIE LUB W JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNY SPOSÓB, ANI BĘDZIE NIEPRZERWANA, DOKŁADNA, BEZBŁĘDNA LUB WOLNA OD USZKODZEŃ. ŻADNY Z NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ANI LICENCJODAWCÓW NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA (A) BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI ANI PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG, W TYM PRZERWY W ZASILANIU LUB AWARIE SYSTEMU; LUB (B) JAKIEKOLWIEK NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB ZMIANA LUB USUNIĘCIE, ZNISZCZENIE, USZKODZENIE LUB UTRATĘ WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK DANYCH, OBRAZÓW, TEKSTU LUB INNYCH INFORMACJI LUB TREŚCI. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD NAS LUB OD INNYCH OSÓB LUB PODMIOTÓW ANI ZA POŚREDNICTWEM PROGRAMU, TREŚCI, DOKUMENTACJI OPERACYJNEJ, WITRYNY GOAFFPRO ANI WITRYNY PROGRAMU STOWARZYSZEGO NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI NIE WYRAŻONEJ W NINIEJSZEJ UMOWIE. PONADTO, ŻADNY Z NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ANI LICENCJODAWCÓW NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIE, ZWROT LUB SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z (X) UTRATĄ POTENCJALNYCH ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, PRZEWIDYWANYCH SPRZEDAŻY, ŚWIADCZEŃ LUB INNYCH INWESTYCJE, WYDATKI LUB ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ OPERACYJNĄ LUB UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE LUB (Z) ROZWIĄZANIEM NINIEJSZEJ UMOWY OPERACYJNEJ LUB UCZESTNICTWA W PROGRAMIE.

19. Prawo właściwe i spory

Niniejsza Umowa Operacyjna podlega prawu Republiki Indii, bez względu na zasadę kolizji praw. Sądy w [Haryana] mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów dotyczących lub wynikających w jakikolwiek sposób z sprawy w ramach Programu lub niniejszej Umowy operacyjnej.

Bez względu na stanowiące inaczej zapisy niniejszej Umowy operacyjnej, możemy ubiegać się o wydanie nakazu lub innego zadośćuczynienia w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji w przypadku jakiegokolwiek rzeczywistego lub domniemanego naruszenia naszej lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu własności intelektualnej lub praw własności. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że nasze prawa do Treści mają szczególny, wyjątkowy, wyjątkowy charakter, nadający im szczególną wartość, której utraty nie można łatwo oszacować ani odpowiednio zrekompensować odszkodowaniem pieniężnym.

20. Różne

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że my i nasze podmioty stowarzyszone możemy w dowolnym momencie (bezpośrednio lub pośrednio) zabiegać o polecenia klientów na warunkach, które mogą różnić się od tych zawartych w niniejszej Umowie operacyjnej lub obsługiwać witryny, które są podobne do Twojej witryny lub z nią konkurują. Nie możesz scedować niniejszej Umowy Operacyjnej, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa Operacyjna będzie obowiązywać, działać na korzyść i będzie wykonalna wobec stron oraz ich odpowiednich następców i cesjonariuszy. Brak egzekwowania przez nas rygorystycznego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy operacyjnej nie oznacza zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy operacyjnej. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między niniejszą Umową operacyjną a Dokumentacją operacyjną, strona Produkty objęte wyłączeniem programów stowarzyszonych będzie miała kontrolę nad niniejszą Umową operacyjną, która będzie miała kontrolę nad pozostałą częścią Dokumentacji operacyjnej. Ilekroć są używane w niniejszej Umowie operacyjnej, terminy „obejmuje”, „w tym”, „np.” I „na przykład” oznaczają odpowiednio „obejmuje (e) bez ograniczeń”, „w tym bez ograniczeń” „Np. Bez ograniczeń” i „na przykład bez ograniczeń”. Wszelkie ustalenia lub aktualizacje, które mogą zostać dokonane przez nas, wszelkie działania, które mogą zostać przez nas podjęte, a także wszelkie zgody, które mogą zostać wydane przez nas w ramach niniejszej Umowy operacyjnej, mogą być podejmowane, podejmowane lub wydawane według naszego wyłącznego uznania. Wszelkie informacje dotyczące nas lub naszych podmiotów stowarzyszonych przekazane przez nas w związku z Umową operacyjną, które nie są znane opinii publicznej, są traktowane jako („Informacje poufne”). Zgadzasz się, że: (a) wszystkie Informacje poufne pozostaną wyłączną własnością GoAffPro; (b) będziesz korzystać z Informacji Poufnych tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania przez Ciebie Umowy Operacyjnej i zapewni, że osoby, które mają dostęp do Informacji Poufnych, zostaną poinformowane o zobowiązaniach wynikających z niniejszego postanowienia i będą je wypełniać; oraz (c) w inny sposób nie ujawnisz Informacji poufnych żadnej osobie, firmie ani innej stronie trzeciej (innej niż Twoje podmioty stowarzyszone). Zgadzasz się, że możemy, według naszego wyłącznego uznania, ujawnić lub udostępnić wszelkie informacje dostarczone lub przekazane przez Ciebie lub związane z Twoimi działaniami na mocy niniejszej Umowy Operacyjnej jakimkolwiek organom sądowym, quasi-sądowym, rządowym, regulacyjnym lub innym, zgodnie z wymaganiami. przez nas do współpracy i / lub przestrzegania któregokolwiek z ich poleceń, instrukcji lub wskazówek lub do spełnienia jakichkolwiek wymagań wynikających z obowiązujących przepisów. Oświadczasz i gwarantujesz, że ani Ty, ani Twoja instytucja (y) finansowa (-e) nie podlegacie sankcjom ani nie jesteście w inny sposób umieszczeni na żadnej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami lub będącymi własnością lub kontrolowanymi przez taką stronę, w tym między innymi na listach prowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Rada Bezpieczeństwa, rząd Stanów Zjednoczonych (np. Lista specjalnie wyznaczonych obywateli Departamentu Skarbu USA i lista osób uchylających się od sankcji zagranicznych oraz lista podmiotów Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych), Unia Europejska lub jej państwa członkowskie lub inny właściwy organ rządowy.

POLITYKA APLIKACJI MOBILNYCH

Niniejsze Wytyczne dotyczące telefonów komórkowych („Wytyczne dotyczące telefonów komórkowych”) dotyczą umieszczania przez Ciebie specjalnych linków w Twojej zatwierdzonej aplikacji mobilnej. „My”, „nas” lub „nasz” oznacza GoAffPro.com, jej Witryny partnerskie lub dowolne jej podmioty stowarzyszone, w zależności od przypadku. „Ty” oznacza agenta użytkownika dla konta powiązanego z Zatwierdzoną aplikacją mobilną. Wszystkie terminy pisane wielką literą poniżej, które nie są zdefiniowane na tej stronie, mają znaczenie nadane im w Umowie operacyjnej. Ścisłe przestrzeganie niniejszych Wytycznych dotyczących telefonów komórkowych jest wymagane przez cały czas, a każde ich naruszenie powoduje automatyczne wypowiedzenie Umowy operacyjnej.

Twoja aplikacja mobilna:

 1. muszą być bezpłatne do pobrania, a wszystkie linki polecające muszą być dostępne bez płacenia za dostęp;
 2. musi mieć oryginalną treść;
 3. nie mogą emulować funkcji aplikacji zakupowej naszej Witryny partnerskiej (jeśli taka istnieje);
 4. nie mogą mieć funkcji śledzenia cen i / lub alertów cenowych, chyba że zostaną wcześniej zatwierdzone na piśmie przez GoAffPro lub jego Witrynę partnerską;
 5. nie może hostować ani renderować stron internetowych witryn partnerskich w programie WebViews.


Możemy zmodyfikować niniejsze Zasady dotyczące aplikacji mobilnych w dowolnym momencie i według własnego uznania, publikując powiadomienie o zmianie lub poprawione lub poprawione zasady dotyczące aplikacji mobilnych w GoAffPro lub w witrynie partnerskiej. JEŚLI JAKIEKOLWIEK MODYFIKACJA JEST NIEAKCEPTOWALNA, JEDYNYM ODZYSKIEM JEST ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE. CIĄGŁE WŁĄCZANIE SPECJALNYCH LINKÓW W TWOJEJ ZATWIERDZONEJ APLIKACJI MOBILNEJ PO WYSŁANIU POWIADOMIENIA O ZMIANIE LUB ZMIENIONEJ POLITYKI APLIKACJI MOBILNEJ NA STRONIE PARTNERA STANOWI WIĄŻĄCĄ AKCEPTACJĘ ZMIANY.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do podjęcia odpowiednich działań przeciwko wszelkiemu użyciu bez zezwolenia lub wszelkiemu wykorzystaniu, które jest niezgodne z niniejszymi Zasadami dotyczącymi aplikacji mobilnych.