Regulamin


Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione w drodze umowy.

1. Definicje:

1.1. Sklep internetowy -  sklep prowadzony przez sprzedawcę pod domeną www.mesini.pl.

1.2. Sprzedawca - właściciel sklepu internetowego, osoba prawna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

1.3. Dostawa - czynność polegająca na dostarczeniu klientowi przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

1.4. Dostawca - podmiot, z którym współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów.

1.5. Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży

1.6. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

1.7. Login - indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

1.8. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez  Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

1.9. Rejestracja - czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.mesini.pl.

3. Warunkiem skorzystania ze sklepu internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

4. Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na rynek zgodnie z przepisami prawa.

5. Podczas korzystania ze sklepu internetowego klient nieodpłatnie może skorzystać z utworzenia konta klienta. 

6. Utworzenie konta klienta nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

7. Klient w sklepie internetowym może składać zamówienia 7 dni w tygodniu.

8. Ceny towarów oferowanych na stronie internetowej są cenami brutto.

9. Sprzedawca może dostarczyć zamówione towary transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania zamówienia.

10. Zamówienia są realizowane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie przewoźnika w dostawie towaru do klienta.

12. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy obecności kuriera.

13. Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie, pobieranie, modyfikowanie jakichkolwiek treści i zdjęć ze strony www.mesini.pl

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020r.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poza.827).

16. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego.

17. Odmowa zaakceptowania zmienionego regulaminu będzie się wiązała brakiem możliwości utworzeniem konta klienta lub jego usunięciem.