Reklamacje

Instrukcja dotycząca reklamacji:

1. W przypadku stwierdzenia iż zakupiony produkt jest wadliwy, osoba kupująca obowiązana jest poinformować o tym sprzedawcę drogą mailową na adres kontakt@mesini.pl.

2. W celu zgłoszenia reklamacji klient powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny do pobrania tutaj. Następnie uzupełniony formularz reklamacyjny powinien wysłać do sprzedawcy w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: kontakt@mesini.pl.

Kompletna reklamacja powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu;
  • adres e-mail oraz numer telefonu osoby kupującej;
  • datę zakupu przedmiotu stanowiącą podstawę do przyjęcia reklamacji;
  • numer zamówienia; 
  • nazwę przedmiotu którego dotyczy reklamacja, ze wskazaniem żądania osoby kupującej;
  • dokładny opis wady produktu;
  • numer rachunku bankowego na który mają zostać zwrócone środki za zakup;
  • zdjęcie wady produktu.

3. Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez kupującego reklamacji w przeciągu 30 dni od daty jej otrzymania i poinformowanie kupującego o decyzji na adres poczty email wskazany w formularzu reklamacyjnym. 

5. Na czas rozpatrzenia reklamacji sprzedawca nie dostarcza kupującemu produktów zastępczych.

6. Jeśli będzie to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji kupujący może zostać poproszony o odesłanie reklamowanego produktu na adres firmy: Mesini Daria Przetakowska os. Powstańców Śląskich 12i/6, 44-240 Żory.

7. Złożenie reklamacji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Koszt odesłania produktu do sprzedawcy zostanie zwrócony kupującemu gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną i rozpatrzona pozytywnie.

8. W przypadku nie uznania reklamacji przez sprzedającego, kupujący ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji.